Zawezwanie do próby ugodowej - art. 185 Kpc - komentarz

Spis treści

Art. 185. § 1. O zawezwanie do próby ugodowej - bez względu na właściwość rzeczową - można zwrócić się do sądu rejonowego ogólnie właściwego dla przeciwnika, a w braku podstaw do ustalenia tej właściwości - do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania albo siedziby wzywającego.

§ 11. W wezwaniu należy zwięźle oznaczyć sprawę i przedstawić propozycje ugodowe. Do wezwania niespełniającego tych wymogów przepis art. 130 stosuje się odpowiednio.

§ 2. Postępowanie pojednawcze przeprowadza sąd w składzie jednego sędziego.

§ 3. Z posiedzenia sporządza się protokół. Jeżeli doszło do ugody, jej osnowę wciąga się do protokołu albo zamieszcza się w odrębnym dokumencie stanowiącym załącznik do protokołu i stwierdza podpisami stron. Niemożność podpisania ugody stwierdza się w protokole.

[Zastrzeżenie]

Co do "sądu rejonowego ogólnie właściwego dla przeciwnika", zasada jest taka, iż powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Przy ustalaniu, gdzie dokładnie mieści się ów sąd przydaje się wyszukiwarka.

Art. 130 Kpc jest dość długi, ale generalnie chodzi w nim o to, że jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym. Po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący zwraca pismo stronie. Pismo zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu, pismo poprawione zaś lub uzupełnione w terminie wywołuje skutki od chwili jego wniesienia.

O tym, w jakich sprawach w ogóle jest sens korzystać z możliwości stwarzanych przez art. 185 Kpc mowa w poświęconym ugodzie sądowej komentarzu do art. 184 Kpc.

Oprócz tego, że w wezwaniu należy zwięźle oznaczyć sprawę i przedstawić propozycje ugodowe powinno ono odpowiadać wymogom właściwym wszystkim pismom procesowym. Więcej na ten temat w komentarzu do art. 126 Kpc.

Sąd Najwyższy zauważył, że brak przepisu nakładającego na wzywającego do przeprowadzenia postępowania pojednawczego obowiązku podania wartości przedmiotu sporu. Nie ma też możliwości sprawdzenia przez sąd prawidłowości określenia go, na wypadek oznaczenia tej wartości z własnej inicjatywy strony.

Co do sprostowania protokołu por. komentarz do art. 160 Kpc.

Na ogół przyjmuje się, iż pierwsze zawezwanie do próby ugodowej przerywa bieg terminu przedawnienia roszczenia (art. 118 Kc). W orzecznictwie Sądu Najwyższego wyrażono również pogląd, że zawezwanie posiadacza nieruchomości do próby ugodowej na podstawie art. 184 i nast. Kpc w sprawie wydania nieruchomości przerywa bieg terminu zasiedzenia. Więcej o zasiedzeniu nieruchomości w komentarzu do art. 172 Kc.

Niekiedy sytuację regulowaną art. 185 Kpc może skomplikować wcześniejsze zawarcie umowy arbitrażowej, zwanej też zapisem na sąd polubowny. Więcej w uwagach o wpływie zapisu na sąd polubowny na zawezwanie do próby ugodowej.

Opłata od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej wynosi piątą część tego, co należałoby zapłacić od pozwu.

Pytania?

Komentarz dodano 10 listopada 2020 r.