Art. 160 Kpc (sprostowanie protokołu rozprawy) - komentarz

Spis treści

Art. 160. § 1. Strony mogą żądać sprostowania lub uzupełnienia protokołu, nie później jednak jak na następnym posiedzeniu, a jeśli idzie o protokół rozprawy, po której zamknięciu nastąpiło wydanie wyroku – dopóki akta sprawy znajdują się w sądzie. Od zarządzenia przewodniczącego strony mogą odwołać się do sądu w terminie tygodniowym od doręczenia im zarządzenia.

§ 2. Zapis dźwięku albo obrazu i dźwięku nie podlega sprostowaniu.

[Zastrzeżenie]

Jak długo akta znajdują się w sądzie? Z przepisów wynika, że sąd pierwszej instancji przedstawia niezwłocznie akta sprawy sądowi drugiej instancji. Ten z kolei po bezskutecznym upływie terminu do zaskarżenia wydanego wyroku zwraca akta sądowi pierwszej instancji. Zwrot akt następuje na podstawie zarządzenia przewodniczącego wydziału odwoławczego lub postanowienia sądu orzekającego w drugiej instancji.

"W terminie tygodniowym od doręczenia im zarządzenia", czyli z upływem dnia, który nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu. Przykładowo jeśli wspomniane zarządzenie dostaliśmy we wtorek, to odwoływać się możemy do końca najbliższego wtorku.

W literaturze przedmiotu twierdzi się, że po uprawomocnieniu się orzeczenia nie sposób już liczyć na sprostowania protokołu z ostatniego posiedzenia.

Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Równocześnie z wnioskiem powinna owej czynności procesowej dokonać. Ale uwaga: po upływie roku od uchybionego terminu, jego przywrócenie jest dopuszczalne tylko w wypadkach wyjątkowych.

Pytania?

Komentarz dodano 2 listopada 2020 r.