Art. 184 Kpc (ugoda sądowa) - komentarz

Spis treści

Art. 184. Sprawy cywilne, których charakter na to zezwala, mogą być uregulowane drogą ugody zawartej przed wniesieniem pozwu. Sąd uzna ugodę za niedopuszczalną, jeżeli jej treść jest niezgodna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa.

[Zastrzeżenie]

Co do pojęcia "sprawy cywilne, których charakter na to zezwala", nie doczekało się ono definicji legalnej, a próby jego wykładni podejmowane w literaturze i orzecznictwie nie pozwalają na dokonanie jego interpretacji w sposób nie zachęcający do dyskusji. Najbliższa ideału wydaje się wykładnia utożsamiająca je ze sprawami dotyczącymi praw, którymi strony mogą dysponować.

Za ugodę, której treść jest niezgodna z prawem należałoby uznać np. wydłużenie ustawowego terminu przedawnienia roszczenia.

Do zawarcia ugody potrzeba zgody wszystkich współuczestników.

Pełnomocnictwo procesowe obejmuje z samego prawa umocowanie do zawarcia ugody, jeżeli czynność ta nie została w tym pełnomocnictwie wyłączona.

Sąd Najwyższy uznał swego czasu, że na wydane przez sąd rejonowy w postępowaniu pojednawczym postanowienie o uznaniu ugody za niedopuszczalną przysługuje zażalenie. Wydane na podstawie art. 184 Kpc postanowienie sądu rejonowego uznające ugodę za niedopuszczalną kończy bowiem postępowanie w sprawie.

Przystąpienie do "uregulowania drogą ugody zawartej przed wniesieniem pozwu" rozpoczyna się od zwrócenia do sądu o zawezwanie do próby ugodowej (art. 185 Kpc). Jeżeli wzywający nie stawi się na posiedzenie, sąd na żądanie przeciwnika włoży na niego obowiązek zwrotu kosztów wywołanych próbą ugodową. Jeżeli przeciwnik bez usprawiedliwienia nie stawi się na posiedzenie, sąd na żądanie wzywającego, który wniósł następnie w tej sprawie pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw lub zarzuty od nakazu zapłaty, uwzględni koszty wywołane próbą ugodową w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

Ugoda zawarta przed sądem jest tytułem egzekucyjnym. Klauzulę wykonalności umieszcza się wówczas na wypisie protokołu obejmującego treść ugody.

Niekiedy ugoda zawarta na mocy komentowanego art. 184 Kpc będzie miała swój dalszy ciąg. Przykładowo jeżeli z ugody sądowej wynikają zmiany co do osoby właściciela nieruchomości albo w zakresie obszaru i granic nieruchomości, odpis prawomocnego orzeczenia lub ugody sąd przesyła do właściwego organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków w celu uwidocznienia tych zmian w ewidencji. Podobnie o każdej zmianie właściciela nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta, sąd zawiadamia właściwy wydział ksiąg wieczystych, do zawiadomienia załączając odpis ugody sądowej.

Pytania?

Komentarz dodano 10 listopada 2020 r.