Komentarz do art. 126 Kpc (wymogi pism procesowych)

Spis treści

Art. 126. § 1. Każde pismo procesowe powinno zawierać:

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

2) oznaczenie rodzaju pisma;

3) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;

4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

5) wymienienie załączników.

§ 2. Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz:

1) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,

2) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.

§ 21. Dalsze pisma procesowe, poza elementami określonymi w § 1, powinny zawierać sygnaturę akt.

§ 3. Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo albo uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który wcześniej nie złożył pełnomocnictwa. Jeżeli pełnomocnik dokonał wyboru wnoszenia pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa wnosi się za pośrednictwem tego systemu.

§ 31. Przepisu § 3 nie stosuje się do pism wnoszonych w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

§ 4. Za stronę, która nie może się podpisać, podpisuje pismo osoba przez nią upoważniona, z wymienieniem przyczyny, dla której strona sama się nie podpisała.

§ 5. Pismo procesowe wniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

§ 6. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, tryb zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym, za pomocą którego można wnosić pisma procesowe, z uwzględnieniem sprawności postępowania, ochrony praw stron postępowania oraz możliwości składania jednorazowo wielu pism.

[Zastrzeżenie]

Reguły określone w art. 126 K.p.c. odnoszą się do wszystkich bez wyjątku pism procesowych. Skoro tak, ustanowionym w nim warunkom musi odpowiadać pozew (o czym nieco dalej), wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego, zarzuty od nakazu zapłaty (art. 493 K.p.c.), sprzeciw od nakazu zapłaty itd. Co więcej, komentowany artykuł obejmuje także pisma adresowane do sądu odwoławczego (jak apelacja) czy składane po uprawomocnieniu się orzeczenia (jak skarga kasacyjna).

Inaczej niż w postępowaniu karnym, co do zasady nie ma obowiązku wpisywania do pisma procesowego daty jego sporządzenia. W praktyce istotna jest data wpływu, względnie nadania pisma w placówce pocztowej, a nie to, kiedy zostało przygotowane (oczywiście każdy, komu na tym zależy, może datę wpisać - nie jest to żaden błąd). Wyjątkiem od tej zasady są na ogół różnego rodzaju formularze. Tam przewidziane jest pole na wpisanie daty. Wtedy podanie jej staje się obligatoryjne.

Pierwszym pismem procesowym w sprawie, o którym mowa w par. 2, jest przede wszystkim pozew. Przygotowując go trzeba jednak koniecznie mieć na uwadze art. 187 Kodeksu postępowania cywilnego. Przepis ten określa dodatkowe wymogi, jakie spełnić musi pozew.

Właściwy sąd rejonowy, okręgowy i apelacyjny można znaleźć dzięki wyszukiwarce sądów powszechnych.

Jak stwierdził Sąd Najwyższy, niewskazanie przez powoda w pozwie miejsca i adresu  zamieszkania pozwanego będącego osobą fizyczną jest brakiem formalnym pozwu uniemożliwiającym nadanie mu prawidłowego biegu.

Podpis składany pod pismem procesowym nie musi być czytelny. [komentarz dodano 11 marca 2017 r.]

Mam pytanie