Komentarz do art. 228 Kodeksu karnego (przyjęcie łapówki)

Spis treści

Art. 228. § 1. Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę,

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 3. Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę za zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa,

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 4. Karze określonej w § 3 podlega także ten, kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, uzależnia wykonanie czynności służbowej od otrzymania korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy lub takiej korzyści żąda.

§ 5. Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść majątkową znacznej wartości albo jej obietnicę,

podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 6. Karom określonym w § 1-5 podlega odpowiednio także ten, kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej w państwie obcym lub w organizacji międzynarodowej, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę lub takiej korzyści żąda, albo uzależnia wykonanie czynności służbowej od jej otrzymania.

[Zastrzeżenie]

Osobą pełniącą funkcję publiczną jest funkcjonariusz publiczny, członek organu samorządowego, osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi, chyba że wykonuje wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba, której uprawnienia i obowiązki w zakresie działalności publicznej są określone lub uznane przez ustawę lub wiążącą Rzeczpospolitą Polską umowę międzynarodową.

Fachowa nazwa przestępstwa opisanego w art. 228 Kk to łapownictwo bierne. Co do łapownictwa czynnego por. komentarz do art. 229 Kodeksu karnego.

Zagrożenie pozbawieniem wolności w wymiarze od 6 miesięcy do lat 8 pozwala zaliczyć składanie fałszywych zeznań do przestępstw karanych powiedzmy średnio surowo. Tyle samo można "dostać" np. za oszustwo (art. 286 Kodeksu karnego) czy fałszywe zeznania (art. 233 Kodeksu karnego). Pozbawienia wolności do lat 2 przewidziano m.in. za grożenie innej osobie (art. 190 Kodeksu karnego) tudzież naruszanie praw pracowniczych (art. 218 Kodeksu karnego). "Od roku do lat 10" to pułap kradzieży z włamaniem (art. 279 Kk) czy sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym (art. 173 Kk). Wreszcie pozbawienie wolności od lat 2 do 12 grozi za przestępstwa poważniejsze, jak choćby rozbój.

Korzyścią majątkową lub osobistą (par. 1 i nast. komentowanego art. 228 Kk) jest korzyść zarówno dla siebie, jak i dla kogo innego!

Od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja. Z kolei od wyroku sądu odwoławczego niekiedy może być wniesiona kasacja.

Mieniem znacznej wartości (par. 5 komentowanego art. 228 Kk) jest mienie, którego wartość w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza 200 000 złotych.

Warunkowe zawieszenie, czyli tzw. "zawiasy" niekiedy nie jest wykluczone. Sąd może bowiem warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze nieprzekraczającym roku, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności i jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec niego celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.

Pytania?

Komentarz dodano 7 listopada 2020 r.