Art. 3 pkt 8 Prawa budowlanego (remont)

Spis treści

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

(...) remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym; (...)

[Zastrzeżenie]

"Roboty budowlane" to budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (por. art. 3 pkt 7 Prawa budowlanego). Jak więc widać popełniono tu - nie jedyny zresztą raz w komentowanej ustawie - błąd polegający na definiowaniu tego samego przez to samo (wychodzi bowiem na to, że remont to m.in. remont).

Zabieg legislacyjny wykorzystany w komentowanym przepisie to znakomity przykład sformułowania przed ustawodawcę tzw. definicji legalnej. Teoretycznie obowiązuje ona co prawda jedynie w ramach ustawy - Prawo budowlane, w praktyce jej zastosowanie bywa jednak szersze.

Pytania?

Komentarz dodano 4 listopada 2020 r.