Definicja legalna

Definicja sformułowana w obowiązującym akcie normatywnym, na ogół dotycząca pojęcia mającego znaczenie prawne (tzn. pojęcia, do którego odwołują się obowiązujące przepisy).

Przykład: Art. 3 pkt 13 ustawy - Prawo ochrony środowiska z 2001 r. stanowi, że ilekroć mowa w niej o ochronie środowiska, rozumie się przez to podjęcie lub zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej. Słowa "podjęcie lub zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej" stanowią więc definicję legalną terminu "ochrona środowiska".

Pytania? Autor, adwokat Paweł Wrześniewski, zachęca do kontaktu.

ostatnia aktualizacja: 10 października 2011 r.