Art. 3 pkt 5 Prawa budowlanego (tymczasowy obiekt budowlany)

Spis treści

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

(...) tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, przenośne wolno stojące maszty antenowe; (...)

[Zastrzeżenie]

Budowa tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu jej organowi administracji architektoniczno-budowlanej, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w tym zgłoszeniu nie wymaga pozwolenia na budowę. Nie wymaga go również budowa tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel.

Zabieg legislacyjny wykorzystany w komentowanym przepisie to znakomity przykład sformułowania przed ustawodawcę tzw. definicji legalnej. Teoretycznie obowiązuje ona co prawda jedynie w ramach ustawy - Prawo budowlane, w praktyce jej zastosowanie bywa jednak szersze.

Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów zalicza się do tzw. prac przygotowawczych. Ich podjęcie jest tożsame z podjęciem budowy.

Pytania?

Komentarz dodano 4 listopada 2020 r.