Art. 369 Kpc (termin na wniesienie apelacji cywilnej) - komentarz

Spis treści

Art. 369. § 1. Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem.

§ 11. W przypadku przedłużenia terminu do sporządzenia pisemnego uzasadnienia wyroku termin, o którym mowa w § 1, wynosi trzy tygodnie. O terminie tym sąd zawiadamia stronę doręczając jej wyrok z uzasadnieniem. Jeżeli w zawiadomieniu termin ten wskazano błędnie, a strona się do niego zastosowała, apelację uważa się za wniesioną w terminie.

§ 2. (uchylony)

§ 3. Termin, o którym mowa w § 1, uważa się za zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem strona wniosła apelację do sądu drugiej instancji. W takim przypadku sąd ten zawiadamia sąd pierwszej instancji o wniesieniu apelacji i żąda przedstawienia akt sprawy.

[Zastrzeżenie]

Tekst jednolity ustawy - Kodeks postępowania cywilnego można znaleźć tutaj.

Dwutygodniowy termin oblicza się według przepisów prawa cywilnego. Oznacza to, że kończy się on z upływem dnia, który nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu. Przykładowo, jeśli wyrok z uzasadnieniem doręczono we wtorek, to przez cały wtorek za dni czternaście można jeszcze wnosić apelację.

Nadanie pisma na poczcie jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu! I to w całej Unii Europejskiej. Nie ma zatem przeszkód, aby apelować na Łotwie czy w Portugalii :)

Par. 11 Kpc wiąże się z tym, że w przypadku niemożności sporządzenia pisemnego uzasadnienia wyroku w terminie prezes sądu może przedłużyć ten termin na czas oznaczony.

Od wyroku sądu drugiej instancji służy niekiedy skarga kasacyjna.

Kiedyś par. 2 brzmiał następująco: Jeżeli strona nie zażądała uzasadnienia wyroku w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do żądania uzasadnienia. Była to tzw. apelacja wprost. Możliwość ta zniknęła w listopadzie 2019 r., zmieciona kolejną przekrojową nowelizacją Kpc (Dz. U. z 2019 r., poz. 1469). Uzasadniono to tak: Konsekwencją przywrócenia opłaty sądowej od wniosku o uzasadnienie wyroku jest wprowadzenie zasady, że złożenie tego wniosku jest konieczną przesłanką wniesienia środka zaskarżenia. Pozostawienie istniejącej dotychczas możliwości wniesienia środka zaskarżenia bez wniosku o uzasadnienie czyniłoby iluzorycznymi wszelkie oczekiwania związane z następstwami odpłatności wniosku o uzasadnienie, skoro należałoby uzasadnienia wyroków sporządzać z urzędu, bez opłaty, wskutek wniesienia środka zaskarżenia.

Właściwego sądu drugiej instancji można szukać za pomocą wyszukiwarki.

Pytania?

Ostatnia aktualizacja: 9 marca 2020 r.