Nakaz zapłaty

Nakaz zapłaty to orzeczenie sądowe nie będące wyrokiem, potwierdzające jednak z mocą wyroku istnienie zobowiązania oznaczonego w nakazie podmiotu (czyli dłużnika - np. spółki, osoby fizycznej, fundacji, spółdzielni itd.). Innymi słowy, na ogół sąd stwierdza w nakazie, że ktoś ma komuś zapłacić oznaczoną kwotę oraz koszty procesu (w tym opłaty sądowe), często dodając do tego odsetki. Generalnie chodzi o świadczenia pieniężne - jak choćby należności z tytułu czynszu czy długu polegającego na zapłacie za dostarczone towary. Nakazy zapłaty zapadają w postępowaniu upominawczym oraz w postępowaniu nakazowym. W tym drugim wymagane są co do zasady pewne dokumenty (przykładowo, to w postępowaniu nakazowym wydawany jest nakaz z weksla). Na ogół nie jest konieczny urzędowy druk czy formularz, wyjątkiem było do niedawna postępowanie uproszczone.

W liczonym od doręczenia terminie, od nakazu zapłaty podmiotowi uznanemu w nim za dłużnika wolno wnieść środek określany potocznie jako odwołanie, a ściśle - sprzeciw (nakaz wydany w postępowaniu upominawczym) albo zarzuty (nakaz wydany w postępowaniu nakazowym). Nakaz traci wówczas moc, a sprawa trafia do postępowania zwykłego, w którym rozpoznawana jest przez sąd (np. sąd gospodarczy) ze wszystkimi tego konsekwencjami (apelacja, niekiedy skarga kasacyjna itd.). W przeciwnym wypadku następuje uprawomocnienie się nakazu. Tylko od wierzyciela zależy wówczas, czy zgodzie się na rozłożenie na raty przysługującego mu od dłużnika świadczenia, czy będzie domagał się od razu całości.

Sadowy nakaz zapłaty i co dalej, pytają czasem wierzyciele. Otóż nakaz opatrzony klauzulą wykonalności to tzw. tytuł wykonawczy, egzekwowalny na tych samych dokładnie zasadach, co wyrok sądowy (a ten wydany w postępowaniu nakazowym stanowi tytuł zabezpieczenia, jako taki wykonalny bez nadawania mu klauzuli). Otrzymawszy go, komornik może rozpocząć egzekucję, czyli przystąpić do ściągania należności. Jeśli chodzi o skutki, do wyroku upodabnia zresztą nakaz i inna jego cecha - to, że termin, po upływie którego następuje przedawnienie roszczenia, jest identyczny.

Jeśli otrzymaliście Państwo właśnie nakaz zapłaty albo dopiero chcecie ubiegać się o jego wydanie i poszukujecie prawnika, proponuję kontakt.

adwokat Paweł Wrześniewski