Stawki opłat związanych z ochroną znaków towarowych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz. z 2016 r., poz. 1623) przewiduje poniższe stawki.

1. Od zgłoszenia znaku towarowego dla towarów i usług, które zaklasyfikowane są zgodnie z obowiązującą klasyfikacją: w jednej klasie towarowej 450 zł, za każdą następną klasę towarową 120 zł, zaś od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa 100 zł za każde pierwszeństwo. Nie dotyczy to wniosków o zwolnienie od opłaty, dotyczy za to zgłoszeń wydzielonych na wniosek złożony przed uiszczeniem opłaty za zgłoszenie macierzyste. W przypadku wspólnego znaku towarowego, wspólnego znaku gwarancyjnego lub znaku towarowego w celu uzyskania wspólnego prawa ochronnego wysokość opłaty ulega zwiększeniu o 100%.

2. Od zgłoszenia w postaci elektronicznej znaku towarowego, które zaklasyfikowane są zgodnie z obowiązującą klasyfikacją: w jednej klasie towarowej 400 zł, za każdą następną klasę towarową 120 zł, zaś od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa 100 zł za każde pierwszeństwo. Nie dotyczy to wniosków o zwolnienie od opłaty, dotyczy za to zgłoszeń wydzielonych na wniosek złożony przed uiszczeniem opłaty za zgłoszenie macierzyste. W przypadku wspólnego znaku towarowego, wspólnego znaku gwarancyjnego lub znaku towarowego w celu uzyskania wspólnego prawa ochronnego wysokość opłaty ulega zwiększeniu o 100%.

3. Od wniosku o przekształcenie rejestracji międzynarodowej w zgłoszenie krajowe dla towarów i usług, które zaklasyfikowane są zgodnie z obowiązującą klasyfikacją: w jednej klasie towarowej 120 zł, za każdą następną klasę towarową 100 zł. Nie dotyczy to wniosków o zwolnienie od opłaty.

4. Od wniosku o zmianę zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego na zgłoszenie krajowe dla towarów i usług, które zaklasyfikowane są zgodnie z obowiązującą klasyfikacją: w jednej klasie towarowej 200 zł, za każdą następną klasę towarową 150 zł. Nie dotyczy to wniosków o zwolnienie od opłaty, dotyczy za to zgłoszeń wydzielonych na wniosek złożony przed uiszczeniem opłaty za zgłoszenie macierzyste.

5. Od wniosku o podzielenie zgłoszenia: 550 zł za każde zgłoszenie wydzielone. Dotyczy to wniosków złożonych po uiszczeniu opłaty za zgłoszenie macierzyste.

6. Od wniosku za podzielenie prawa ochronnego na znak towarowy: 600 zł za każde prawo ochronne (art. 1621) ustawy - Prawo własności przemysłowej.

7. Od wniosku o odroczenie opłaty: 60 zł.

8. Od wniosku o przywrócenie terminu lub wniosku o uwzględnienie uchybienia terminu z powodu nadzwyczajnych okoliczności: 80 zł.

9. Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy: w związku z wydanym postanowieniem 50 zł, w związku z wydaną decyzją 100 zł, zaś w związku z wydaną decyzją po rozpatrzeniu sprzeciwu 1000 zł. Nie dotyczy to wniosków o zwolnienie od opłaty.

10. Za publikację informacji o udzielonym prawie ochronnym: 90 zł.

11. Za wydanie duplikatu świadectwa ochronnego: 100 zł.

12. Za wyciąg z rejestru: zawierający aktualny stan prawny 60 zł, zaś uzupełniony o dane zmienione lub wykreślone 100 zł.

13. Za sporządzenie dowodu pierwszeństwa: 60 zł.

14. Od wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze: 70 zł od każdej zmiany.

15. Od wniosku o zastąpienie rejestracji krajowej rejestracją międzynarodową: 50 zł.

16. Od wniosku o przekształcenie znaku towarowego na wspólny znak towarowy, wspólny znak towarowy gwarancyjny lub znak towarowy chroniony wspólnym prawem ochronnym: 500 zł.

17. Od wniosku o złożenie przez Urząd Patentowy wniosku o dokonanie wpisu do rejestru międzynarodowego zmiany dotyczącej międzynarodowej rejestracji znaku towarowego: 200 zł.

18. Od wniesionego sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego: 600 zł.

19. Od wniosku o wydanie decyzji w postępowaniu spornym: 1000 zł.

20. Od wniosku o wniesienie skargi do sądu administracyjnego: 1000 zł.

21. Od wniosku o rejestrację międzynarodową znaku towarowego: 600 zł.

22. Od wniosku o przedłużenie ochrony znaku towarowego: 200 zł.

23. Opłata dodatkowa od wniosku o przedłużenie ochrony znaku towarowego złożonego po terminie: 300 zł.

24. Od wniosku o przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres (art. 241 ust. 2 ustawy - Prawo własności przemysłowej): 300 zł za każdy dodatkowy adres.

25. Opłata okresowa za 10-letni okres ochrony: 400 zł za każdą klasę towarową według obowiązującej klasyfikacji towarów i usług