Art. 51 Kodeksu wykroczeń - komentarz (zakłócanie porządku)

Spis treści

Art. 51. § 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 3. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.

[Zastrzeżenie]

Charakter chuligański mają wykroczenia polegające na umyślnym godzeniu w porządek lub spokój publiczny albo umyślnym niszczeniu lub uszkadzaniu mienia, jeżeli sprawca działał publicznie oraz w rozumieniu powszechnym bez powodu lub z oczywiście błahego powodu, okazując przez to rażące lekceważenie podstawowych zasad porządku prawnego. Wiąże się z tym kilka wielce niekorzystnych dla sprawcy następstw. I tak ustawa nakazuje uwzględniać ów charakter - na równi z działaniem sprawcy w celu osiągnięcia bezprawnej korzyści majątkowej albo w sposób zasługujący na szczególne potępienie tudzież uprzednie ukaranie sprawcy za podobne przestępstwo lub wykroczenie - jako okoliczność obciążającą przy wymierzaniu kary. Wykluczone jest wówczas wymierzenie najłagodniejszej z kar przewidzianych w Kodeksie wykroczeń, czyli nagany. Kary aresztu wymierzonej za takie zachowanie co do zasady nie można zawiesić. Dodajmy, że jeżeli wykroczeniem o charakterze chuligańskim została wyrządzona szkoda, można orzec nawiązkę do wysokości 1000 złotych na rzecz pokrzywdzonego albo na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża lub na inny cel społeczny.

Por. też np. komentarz do art. 107 Kodeksu wykroczeń.

DOBROWOLNE PODDANIE SIĘ KARZE: Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania na rozprawie obwiniony może złożyć wniosek o skazanie go w określony sposób bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Natomiast oskarżyciel publiczny może, za zgodą obwinionego, przesłuchanego uprzednio w toku czynności wyjaśniających, umieścić we wniosku o ukaranie wniosek o skazanie obwinionego za zarzucany mu czyn bez przeprowadzania rozprawy i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego albo odstąpienie od wymierzenia kary lub środka karnego.

PRZEDAWNIENIE: Karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok. Jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od popełnienia czynu.

Kara aresztu trwa najkrócej 5, najdłużej 30 dni. Wymierza się ją w dniach. Z kolei grzywnę wymierza się w wysokości do 5000 złotych.

Kara ograniczenia wolności trwa 1 miesiąc. W tym czasie ukarany nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu. Mało tego, jest obowiązany do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne i musi udzielać wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary. Praca wykonywana jest na cele społeczne w odpowiednim zakładzie pracy, placówce służby zdrowia, opieki społecznej, organizacji lub instytucji niosącej pomoc charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej w wymiarze od 20 do 40 godzin.

Treść par. 3 wiąże się z tym, że w myśl przepisów ogólnych Kodeksu wykroczeń odpowiedzialność za podżeganie i pomocnictwo zachodzi wtedy, gdy ustawa tak stanowi i tylko w razie dokonania przez sprawcę czynu zabronionego.

WARUNKOWE ZAWIESZENIE: Wykonanie kary aresztu można warunkowo zawiesić, jeżeli ze względu na okoliczności popełnienia wykroczenia, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz jego zachowanie się po popełnieniu wykroczenia należy przypuszczać, że pomimo niewykonania kary nie popełni on nowego podobnego przestępstwa lub wykroczenia.

ZATARCIE UKARANIA: Ukaranie uważa się za niebyłe po upływie 2 lat od wykonania, darowania lub przedawnienia wykonania kary. Ale uwaga: Jeżeli ukarany przed upływem tego okresu popełnił nowe wykroczenie, za które wymierzono mu karę aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny, ukaranie za oba wykroczenia uważa się za niebyłe po upływie 2 lat od wykonania, darowania albo od przedawnienia wykonania kary za nowe wykroczenie. [komentarz dodano 15 lutego 2017 r.]

Pytania?