Kodeks wykroczeń - komentarz internetowy

Tekst jednolity Kodeksu wykroczeń w formacie pdf. Z Kodeksem wykroczeń tematycznie powiązany jest też Kodeks karny.

***

Spis treści:

CZĘŚĆ OGÓLNA

Rozdział I: Zasady odpowiedzialności

Rozdział II: Kary, środki karne i zasady ich wymiaru

Rozdział III: Zastosowanie środków oddziaływania wychowawczego

Rozdział IV: Warunkowe zawieszenie wykonania kary aresztu

Rozdział V: Przedawnienie orzekania, wykonania kary oraz zatarcie ukarania

Rozdział VI: Wyjaśnienie wyrażeń ustawowych

Rozdział VII: Stosunek do ustaw szczególnych

CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA

Rozdział VIII: Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu

* art. 51 K.w.

Rozdział IX: Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym

Rozdział X: Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia

Rozdział XI: Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji

* art. 87 K.w. * art. 92 K.w.

Rozdział XII: Wykroczenia przeciwko osobie

* art. 107 K.w.

Rozdział XIII: Wykroczenia przeciwko zdrowiu

Rozdział XIV: Wykroczenia przeciwko mieniu

* art. 119 K.w. * art. 121 K.w. (jazda bez biletu) * art. 124 K.w. * art. 125 K.w.

Rozdział XV: Wykroczenia przeciwko interesom konsumentów

* art. 138 K.w.

Rozdział XVI: Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej

Rozdział XVII: Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego

Rozdział XVIII: Wykroczenia przeciwko obowiązkowi ewidencji

Rozdział XIX: Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe