Art. 231a Kp (mniej korzystne warunki zatrudnienia)

Adwokat Paweł Wrześniewski

Pozostałe przepisy Kodeksu pracy

Art. 231a. § 1. Jeżeli jest to uzasadnione sytuacją finansową pracodawcy, nieobjętego układem zbiorowym pracy lub zatrudniającego mniej niż 20 pracowników, może być zawarte porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu.

§ 2. Przepisy art. 91 § 1-4 stosuje się odpowiednio.

Tutaj dostępny jest tekst jednolity ustawy - Kodeks pracy.

Pytania?

Ostatnia aktualizacja: 3 października 2021 r.