Kodeks pracy - komentarz internetowy

Spośród poniższych proszę wybrać interesujący Państwa przepis Kodeksu pracy. Te opatrzone komentarzem zostały wyboldowane. Można też otworzyć tekst jednolity Kodeksu pracy w formacie pdf.

Dział pierwszy - Przepisy ogólne

Rozdział I - Przepisy wstępne

Rozdział II - Podstawowe zasady prawa pracy

Rozdział IIa - Równe traktowanie w zatrudnieniu

art. 183d

Rozdział IIb - Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy

Rozdział III - (skreślony)

Dział drugi - Stosunek pracy

Rozdział I - Przepisy ogólne

Rozdział II - Umowa o pracę

Oddział 1 - Zawarcie umowy o pracę

Oddział 2 - Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę

art. 30 K.p.

Oddział 3 - Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Oddział 4 - Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę

art. 44 K.p. * art. 45 K.p.

Oddział 5 - Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

art. 52 K.p.

Oddział 6 - Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia

Oddział 6a - Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia

Oddział 7 - Wygaśnięcie umowy o pracę

Rozdział IIa - Warunki zatrudnienia pracowników skierowanych do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa będącego członkiem Unii Europejskiej

Rozdział III - Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę

Oddział 1 - Stosunek pracy na podstawie powołania

Oddział 2 - Stosunek pracy na podstawie wyboru

Oddział 3 - Stosunek pracy na podstawie mianowania

Oddział 4 - Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę

Dział trzeci - Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia

Rozdział I - Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą

Rozdział Ia - Wynagrodzenie za pracę

Rozdział II - Ochrona wynagrodzenia za pracę

Rozdział III - Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy

Rozdział IIIa - Odprawa rentowa lub emerytalna

Rozdział IV - Odprawa pośmiertna

Dział czwarty - Obowiązki pracodawcy i pracownika

Rozdział I - Obowiązki pracodawcy

art. 943

Rozdział II - Obowiązki pracownika

Rozdział IIa - Zakaz konkurencji

art. 1011 K.p. * art. 1012 K.p. * art. 1013 K.p. * art. 1014 K.p.

Rozdział III - Kwalifikacje zawodowe pracowników

Rozdział IV - Regulamin pracy

Rozdział V - Nagrody i wyróżnienia

Rozdział VI - Odpowiedzialność porządkowa pracowników

Dział piąty - Odpowiedzialność materialna pracowników

Rozdział I - Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy

Rozdział II - Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi

Dział szósty - Czas pracy

Rozdział I - Przepisy ogólne

Rozdział II - Normy i ogólny wymiar czasu pracy