Art. 185 Kp (społeczna inspekcja pracy)

Adwokat Paweł Wrześniewski

Pozostałe przepisy Kodeksu pracy

Art. 185. § 1. Społeczną kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, sprawuje społeczna inspekcja pracy.

§ 2. Organizację, zadania i uprawnienia społecznej inspekcji pracy oraz zasady jej współdziałania z Państwową Inspekcją Pracy i innymi państwowymi organami nadzoru i kontroli określają odrębne przepisy.

[Zastrzeżenie]

Tutaj dostępny jest tekst jednolity ustawy - Kodeks pracy.

Pytania?

Ostatnia aktualizacja: 14 września 2021 r.