Art. 184 Kp (kontrola przestrzegania prawa pracy)

Adwokat Paweł Wrześniewski

Pozostałe przepisy Kodeksu pracy

Art. 184. § 1. Nadzór i kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy.

§ 2. Nadzór i kontrolę przestrzegania zasad, przepisów higieny pracy i warunków środowiska pracy sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna.

§ 3. Organizację i zakres działania inspekcji, o których mowa w § 1 i 2, określają odrębne przepisy.

[Zastrzeżenie]

Tutaj dostępny jest tekst jednolity ustawy - Kodeks pracy.

Pytania?

Ostatnia aktualizacja: 14 września 2021 r.