Art. 183e Kp (ochrona zwalczania dyskryminacji)

Adwokat Paweł Wrześniewski

Pozostałe przepisy Kodeksu pracy

Art. 183e. § 1. Skorzystanie przez pracownika z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie może być podstawą niekorzystnego traktowania pracownika, a także nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec pracownika, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy lub jego rozwiązanie bez wypowiedzenia.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do pracownika, który udzielił w jakiejkolwiek formie wsparcia pracownikowi korzystającemu z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

[Zastrzeżenie]

Tutaj dostępny jest tekst jednolity ustawy - Kodeks pracy.

Pytania?

Ostatnia aktualizacja: 13 września 2021 r.