Art. 183c Kp (jednakowe wynagrodzenie za jednakową pracę)

Adwokat Paweł Wrześniewski

Pozostałe przepisy Kodeksu pracy

Art. 183c. § 1. Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości.

§ 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie pieniężnej lub w innej formie niż pieniężna.

§ 3. Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku.

[Zastrzeżenie]

Tutaj dostępny jest tekst jednolity ustawy - Kodeks pracy.

Pytania?

Ostatnia aktualizacja: 13 września 2021 r.