Art. 1014 Kodeksu pracy - komentarz

Spis treści

Art. 1014. Przepisy rozdziału nie naruszają zakazu konkurencji przewidzianego w odrębnych przepisach.

[Zastrzeżenie]

"Przepisy rozdziału", a więc artykuły od 1011 do 1014 Kodeksu pracy.

Odrębne przepisy to np. ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Mowa w niej choćby o tym, że czynem nieuczciwej konkurencji jest nakłanianie osoby świadczącej na rzecz przedsiębiorcy pracę, na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, do niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych albo innych obowiązków umownych, w celu przysporzenia korzyści sobie lub osobom trzecim albo szkodzenia przedsiębiorcy. [komentarz dodano 23 lipca 2019 r.]

Kontakt