Art. 400 Kpc (niedopuszczalność skargi o wznowienie) - komentarz

Spis treści

Art. 400. Niedopuszczalna jest skarga o wznowienie od wyroku orzekającego unieważnienie małżeństwa lub rozwód albo ustalającego nieistnienie małżeństwa, jeżeli choćby jedna ze stron zawarła po jego uprawomocnieniu się nowy związek małżeński.

[Zastrzeżenie]

Tekst jednolity ustawy - Kodeks postępowania cywilnego można znaleźć tutaj.

W przepisie chodzi oczywiście o to, aby jedna i ta sama osoba nie pozostawała w dwóch ważnych związkach małżeńskich.

Być może nie każdy wie, ale bigamia jest w Polsce karana jako przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece! Przypomnijmy, że zgodnie z art. 206 Kk kto zawiera małżeństwo, pomimo że pozostaje w związku małżeńskim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Plasuje to bigamię na tym samym mniej więcej poziomie co określona w art. 190 Kk groźba karalna, uporczywe naruszanie praw pracowniczych z art. 218 Kk czy opisane w art. 208 Kk rozpijanie małoletniego. Wszystkie one zagrożone są bowiem karą dwóch lat pozbawienia wolności.

Co do terminu "po jego uprawomocnieniu się", zasada jest następująca: Orzeczenie sądu staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy lub inny środek zaskarżenia. Jeżeli zaskarżono tylko część orzeczenia, staje się ono prawomocne w części pozostałej z upływem terminu do zaskarżenia, chyba że sąd drugiej instancji może z urzędu rozpoznać sprawę także w tej części.

Wniesienie skargi dotyczącej kwestii objętej hipotezą art. 400 Kpc skończy się jej odrzuceniem (por. komentarz do art. 410 Kpc). [komentarz dodano 31 sierpnia 2018 r.]

Mam pytanie