Art. 291 Kk (paserstwo) - komentarz

Spis treści

Art. 291. § 1. Kto rzecz uzyskaną za pomocą czynu zabronionego nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

[Zastrzeżenie]

"Rzecz uzyskaną za pomocą czynu zabronionego", czyli np. ukradzioną albo przywłaszczoną (por. na ten temat komentarz poświęcony kradzieży z art. 278 Kk oraz przywłaszczeniu z art. 284 Kk).

Kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 plasuje paserstwo wśród przestępstw takich jak wspomniana już kradzież czy przywłaszczenie rzeczy powierzonej, ale i np. oszustwo kredytowe z art. 297 Kk tudzież naruszenie zakazu sądowego z art. 244 Kk. Za wszystkich przewidziano bowiem dokładnie takie samo zagrożenie karą.

Nawet w sytuacji opisanej w par. 1 art. 291 Kk cała historia nie musi skończyć się w zakładzie karnym. Za opisane tu przestępstwa zamiast kary pozbawienia wolności można orzec grzywnę albo karę ograniczenia wolności.

Tu jednak uwaga: Kto dopuszcza się paserstwa w stosunku do mienia znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. To samo dotyczy dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury. Czyli surowiej, tak jak np. za kradzież z włamaniem.

Od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja. Z kolei od wyroku sądu odwoławczego niekiedy może być wniesiona kasacja.

Wobec sprawcy przestępstwa, który dobrowolnie naprawił szkodę w całości albo zwrócił rzecz mającą szczególne znaczenie dla kultury w stanie nieuszkodzonym, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. Podobnie wobec sprawcy, który dobrowolnie naprawił szkodę w znacznej części, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.

Art. 291 Kk stosuje się odpowiednio do programu komputerowego. Sąd może orzec jego przepadek, chociażby nie stanowiła ona własności sprawcy. Tu zresztą ciekawostka, bo art. 293 par. 2 Kk, który na to pozwala, wspomina o rzeczy, a tą program komputerowy przecież nie jest. Warto też zajrzeć do art. 118 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Podejrzany albo oskarżony o paserstwo musi liczyć się z tymczasowym aresztowaniem (art. 258 Kpk) - chyba, że chodzi o wypadek mniejszej wagi.

Pytania?

Komentarz dodano 29 października 2020 r.]