Postępowanie sporne przed Urzędem Patentowym

Postępowanie sporne to szczególny tryb wydawania decyzji istotnych dla osób zainteresowanych ochroną swego dorobku intelektualnego. To właśnie w ramach postępowania spornego następuje:

 1. unieważnienie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego (na znak towarowy, na wzór użytkowy) albo prawa z rejestracji (wzoru przemysłowego, oznaczenia geograficznego, topografii układów scalonych),
 2. unieważnienie patentu europejskiego, udzielonego w trybie określonym w Konwencji o patencie europejskim,
 3. unieważnienie uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego,
 4. stwierdzenie wygaśnięcia patentu na wynalazek dotyczący materiału biologicznego lub jego użycia,
 5. stwierdzenie wygaśnięcia dodatkowego prawa ochronnego,
 6. stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy,
 7. stwierdzenie wygaśnięcia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego,
 8. stwierdzenie wygaśnięcia prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego,
 9. stwierdzenie wygaśnięcia prawa z rejestracji topografii,
 10. udzielenie licencji przymusowej na korzystanie z wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego albo topografii,
 11. udzielenie licencji przymusowej na korzystanie z wynalazku, na który udzielono patentu w trybie określonym w Konwencji o patencie europejskim,
 12. zmianę decyzji o udzieleniu licencji przymusowej,
 13. stwierdzenie bezzasadności zmiany warunków korzystania z oznaczenia geograficznego,
 14. unieważnienie patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji na skutek złożonego sprzeciwu uznanego przez uprawnionego za bezzasadny.

Postępowanie sporne wszczynane jest na wniosek. Procedura toczy się przed jednym kolegiów orzekających ds. spornych Urzędu Patentowego. Urząd nie jest stroną takiego postępowania, ograniczając się do zadecydowania, kto w sporze ma rację. Z uwagi na specyfikę postępowania spornego i często wysoką jego zawiłość, strony na ogół reprezentowane są w nim przez rzeczników patentowych. Rzecznik działa wówczas jako pełnomocnik strony.

Jeśli zdecydowaliście się Państwo na usługi rzecznika patentowego, proszę o kontakt.