Patenty dla wynalazców

Jako rzecznik patentowy pomagam tym, których interesuje ochrona prawna wynalazków. Zgłaszanie wynalazków i uzyskane w wyniku tego patenty to najprostsza droga do zabezpieczenia dorobku intelektualnego całego przedsiębiorstwa. Wynalazkiem może być m.in. ulepszenie (udoskonalenie), unowocześnienie i inne formy racjonalizacji, nowatorskie metody czy nowatorskie rozwiązania.

Patenty a prawo do ich uzyskania

Prawo do uzyskania patentu przysługuje co do zasady twórcy wynalazku. Jednak aby otrzymać ochronę na udoskonalenia, ulepszenia, nowatorskie rozwiązania i inne przejawy racjonalizacji, nie wystarczy ich wymyślić. Do tego potrzebne jest właśnie zgłoszenie wynalazku do Urzędu Patentowego. Zgłoszenia można dokonać samodzielnie, jednak przygotowanie stosownej dokumentacji nie jest wcale łatwe. Dlatego wiele firm korzysta z pomocy rzeczników patentowych.

Ochrona innowacji poprzez przyznane patenty

Uzyskanie patentu to znakomita ochrona innowacji. Tam, gdzie zostanie przyznana taka ochrona, ustawa Prawo własności przemysłowej daje spore korzyści. Bez zgody uprawnionego nikt nie będzie mógł używać wynalazku w sposób zarobkowy na całym terytorium Polski. Innymi słowy Urząd - przyznając zgłaszającemu patent na wynalazek - daje wyłączność na takie ulepszenie, udoskonalenie, unowocześnienie, nowatorską metodę czy inne rozwiązanie. Jeśli w przyszłości nastąpi naruszenie patentu, uprawniony władny będzie wnieść pozew do sądu i bronić tam swego dorobku - czy to osobiście, czy to z pomocą pełnomocnika.

Korzyści prawne to zresztą nie jedyny powód, dla którego przedsiębiorcy ubiegają się o patenty. Niekiedy przyznany patent albo przynajmniej podjęcie pewnych działań w celu jego uzyskania wpływa bowiem również na punktację przy staraniach o unijne dofinansowanie. Przykładowo, w kryteriach wyboru projektów w ramach Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym przewidziano aż 15 punktów za posiadanie wyłącznego prawa do korzystania z patentu na wynalazek lub za objęcie działaniami mającymi na celu ochronę wyłącznych praw własności przemysłowej wnioskodawcy w zakresie uzyskania patentu, jeżeli sporządzone sprawozdanie o stanie techniki (bądź równoważny dokument w procedurze międzynarodowej/zagranicznej) nie podważyło zdolności patentowej wynalazku przynajmniej w odniesieniu do jednego zastrzeżenia patentowego. To może zadecydować o być albo nie być dofinansowania. Nie ukrywam, że zgłasza się do mnie coraz więcej przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem patentu właśnie ze względu na możliwość pozyskania tzw. pieniędzy z Unii.

Jeśli zdecydowali się Państwo na usługi rzecznika patentowego, proszę o kontakt.