Naruszenie prawa do znaku towarowego

Prawo ochronne na znak towarowy daje skuteczne narzędzia prawne do przeciwstawienia się jego naruszeniom. Chodzi o używanie znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów, znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd (w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym) oraz znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Uzyskawszy prawo ochronne, uprawniony może żądać zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody.

O tym, jakie konkretnie roszczenia służą uprawnionemu ze znaku mowa więcej w komentarzu do art. 296 Prawa własności przemysłowej. Oczywiście w postępowanie sądowe, nie wykluczając postępowania o naruszenie prawa do znaku towarowego, lepiej nie angażować się samodzielnie. Brak wprawy może sporo kosztować. Warto zwłaszcza pamiętać, że właściwy sąd, rozstrzygając o takim naruszeniu, może orzec o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu. Dlatego bez względu na to, czy występuje się jako strona domagająca się zaniechania naruszeń, czy jako broniąca się, prowadzenie sprawy warto powierzyć profesjonalnemu prawnikowi. W sprawie takiej można składać apelację, a potem ewentualnie także skargę kasacyjną.

Zapraszam do kontaktu.