Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych - komentarz internetowy

Tekst jednolity ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w formacie pdf

Spis treści:

Rozdział 1: Przedmiot prawa autorskiego

Rozdział 2: Podmiot prawa autorskiego

* art. 9

Rozdział 3: Treść prawa autorskiego

- Oddział 1: Autorskie prawa osobiste

- Oddział 2: Autorskie prawa majątkowe

- Oddział 3: Dozwolony użytek chronionych utworów

- Oddział 4: Zasady określania i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie egzemplarzy utworów przez biblioteki publiczne

- Oddział 5: Dozwolony użytek utworów osieroconych

- Oddział 6: Niektóre sposoby korzystania z utworów niedostępnych w obrocie handlowym

Rozdział 4: Czas trwania autorskich praw majątkowych

Rozdział 5: Przejście autorskich praw majątkowych

* art. 44 * art. 67 ust. 1

Rozdział 6: Przepisy szczególne dotyczące utworów audiowizualnych

Rozdział 7: Przepisy szczególne dotyczące programów komputerowych

Rozdział 8: Ochrona autorskich praw osobistych

Rozdział 9: Ochrona autorskich praw majątkowych

* art. 79 ust. 1

Rozdział 10: Ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji

* art. 81

Rozdział 11: Prawa pokrewne

- Oddział 1: Prawa do artystycznych wykonań

- Oddział 2: Prawa do fonogramów i wideogramów

- Oddział 3: Prawa do nadań programów

- Oddział 31: Prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych

- Oddział 4: Postanowienia wspólne dotyczące praw pokrewnych

Rozdział 12: Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi

Rozdział 121: Komisja Prawa Autorskiego

Rozdział 122: Kontrola produkcji nośników optycznych

Rozdział 13: Fundusz Promocji Twórczości

Rozdział 14: Odpowiedzialność karna

* art. 115 ust. 3

Rozdział 15: Przepisy przejściowe i końcowe