Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych - komentarz internetowy

Spośród poniższych proszę wybrać interesujący Państwa przepis Kodeksu pracy. Te opatrzone komentarzem zostały wyboldowane. Można też otworzyć tekst jednolity ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w formacie pdf.

Spis treści:

Rozdział 1: Przedmiot prawa autorskiego

* art. 1 (co jest utworem) * art. 2 (opracowanie utworu i inspiracja, prawo zależne) * art. 3 * art. 4 (co nie jest utworem) * art. 5 * art. 6 (definicje ustawowe) * art. 61 * art. 7

Rozdział 2: Podmiot prawa autorskiego

* art. 8 (komu przysługuje prawo autorskie) * art. 9 (współtwórcy utworu) * art. 10 (połączenie utworów) * art. 11 (prawa do utworu zbiorowego) * art. 12 (w umowie o pracę) * art. 13 (przyjęcie utworu bez zastrzeżeń) * art. 14 (pierwszeństwo opublikowania utworu naukowego) * art. 15 (kto jest producentem lub wydawcą) * art. 15a (pierwszeństwo publikacji pracy dyplomowej studenta)

Rozdział 3: Treść prawa autorskiego

- Oddział 1: Autorskie prawa osobiste

* art. 16 (autorskie prawa osobiste - treść)

- Oddział 2: Autorskie prawa majątkowe

* art. 17 (autorskie prawa majątkowe - treść) * art. 171 (zwielokrotnienie bazy danych) * art. 18 (egzekucja z autorskich praw majątkowych) * art. 19 (odsprzedaż oryginalnych obrazów, fotografii itp.) * art. 191 (odsprzedaż rękopisów) * art. 192 (co to jest odsprzedaż egzemplarza utworu) * art. 193 (odpowiedzialność sprzedawcy dzieła sztuki) * art. 194 (cena sprzedaży utworu) * art. 195 * art. 20 (opłaty na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania)

- Oddział 3: Dozwolony użytek chronionych utworów

* art. 23 (czy wolno korzystać z utworu) * art. 231 (incydentalne kopiowanie utworu) * art. 232 (dozwolony użytek w radiu i telewizji) * art. 24 (publiczne słuchanie radia) * art. 25 (dozwolony użytek w prasie) * art. 26 (cytowanie w sprawozdaniach) * art. 261 (cytowanie wystąpień publicznych) * art. 27 (kopiowanie utworów przez instytucje oświatowe) * art. 271 (kopiowanie utworów w podręcznikach) * art. 28 (kopiowanie utworów przez biblioteki) * art. 29 (wykorzystanie fotografii) * art. 291 (utwory w karykaturze) * art. 292 (włączenie utworu) * art. 30 (uchylony) * art. 301 (dozwolony użytek baz danych) * art. 31 (korzystanie z utworów podczas uroczystości) * art. 32 (zniszczenie utworu plastycznego) * art. 33 (kopiowanie pomników, murali itp.) * art. 331 (utwory dla niepełnosprawnych) * art. 332 (utwory w postępowaniach sądowych i administracyjnych) * art. 333 (utwory w reklamie wystawy) * art. 334 (utwory przy naprawie sprzętu) * art. 335 (rysunki i plany przy odbudowie i remoncie) * art. 34 (granice dozwolonego użytku) * art. 35 (dozwolony użytek utworu)

- Oddział 4: Zasady określania i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie egzemplarzy utworów przez biblioteki publiczne

- Oddział 5: Dozwolony użytek utworów osieroconych

- Oddział 6: Niektóre sposoby korzystania z utworów niedostępnych w obrocie handlowym

Rozdział 4: Czas trwania autorskich praw majątkowych

* art. 36 (wygaśnięcie praw autorskich) * art. 37 (bieg terminu wygaśnięcia) * art. 38 (uchylony) * art. 39 (ile trwają prawa autorskie) * art. 40 (uchylony)

Rozdział 5: Przejście autorskich praw majątkowych

* art. 41 (przejście praw majątkowych) * art. 42 (śmierć współtwórcy) * art. 43 (odpłatność umowy) * art. 44 (podwyższenie wynagrodzenia) * Art. 45 (odrębne wynagrodzenie na każdym polu eksploatacji) * art. 46 (wykonywanie prawa zależnego) * art. 47 (procentowe wynagrodzenie twórcy) * art. 48 (procent od sprzedaży egzemplarzy) * art. 49 (zmiany w utworze) * art. 50 (pola eksploatacji utworu) * art. 51 (wyczerpanie prawa do egzemplarza utworu) * art. 52 (własność egzemplarza utworu) * art. 53 (forma umowy o przeniesienie praw majątkowych) * art. 54 (termin dostarczenia utworu) * art. 55 (wady utworu) * art. 56 (istotne interesy twórcze) * art. 57 (wypowiedzenie umowy przez twórcę) * art. 58 (nieodpowiednie udostępnienie utworu) * art. 59 (skutki odstąpienia od umowy) * art. 60 (nadzór autorski) * art. 61 (wykorzystanie projektu architektonicznego) * art. 62 (zbiorowa publikacja utworów) * art. 63 (egzemplarze autorskie) * art. 64 (przeniesienie prawa do korzystania z utworu) * art. 65 (domniemanie licencji) * art. 66 (termin i wygaśnięcie licencji) * art. 67 ust. 1

Rozdział 6: Przepisy szczególne dotyczące utworów audiowizualnych

Rozdział 7: Przepisy szczególne dotyczące programów komputerowych

Rozdział 8: Ochrona autorskich praw osobistych

* art. 78 (ochrona praw osobistych)

Rozdział 9: Ochrona autorskich praw majątkowych

* art. 79 ust. 1 * art. 80 (wnioski ws. własności intelektualnej)

Rozdział 10: Ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji

* art. 81 (wykorzystanie, rozpowszechnianie wizerunku) * art. 82 (rozpowszechnianie korespondencji) * art. 83 (ochrona wizerunku) * art. 84 (ochrona źródeł informacji twórcy)

Rozdział 11: Prawa pokrewne

- Oddział 1: Prawa do artystycznych wykonań

- Oddział 2: Prawa do fonogramów i wideogramów

- Oddział 3: Prawa do nadań programów

- Oddział 31: Prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych

- Oddział 4: Postanowienia wspólne dotyczące praw pokrewnych

Rozdział 12: Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi

Rozdział 121: Komisja Prawa Autorskiego

Rozdział 122: Kontrola produkcji nośników optycznych

Rozdział 13: Fundusz Promocji Twórczości

Rozdział 14: Odpowiedzialność karna

* art. 115 ust. 3

* art. 118

Rozdział 15: Przepisy przejściowe i końcowe