Art. 39 - Prawo prasowe (powództwo o opublikowanie sprostowania) - komentarz

Spis treści

Art. 39. 1. Jeżeli redaktor naczelny odmówił opublikowania sprostowania albo sprostowanie nie ukazało się w terminie określonym w art. 32 ust. 1-3 lub ukazało się z naruszeniem art. 32 ust. 4 lub 5, zainteresowany podmiot, o którym mowa w art. 31a ust. 1 lub 2, może wytoczyć powództwo o opublikowanie sprostowania.

2. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, wygasa, jeżeli nie będzie dochodzone w ciągu roku od dnia opublikowania materiału prasowego.

[Zastrzeżenie]

"Termin określony w art. 32 ust. 1-3" to w elektronicznej formie dziennika lub czasopisma 3 dni robocze od dnia otrzymania sprostowania, w dzienniku – w najbliższym przygotowywanym do druku numerze, a w przypadku braku możliwości technicznych w numerze następnym, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania sprostowania, zaś w czasopiśmie – w najbliższym od dnia otrzymania sprostowania lub następnym po nim przygotowywanym do opublikowania numerze.

Zob. też stronę poświęconą sprostowaniu.

"Zainteresowany podmiot, o którym mowa w art. 31a ust. 1 lub 2", to zainteresowana osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną. Jeśli zainteresowany zmarł, powództwo o opublikowanie sprostowania może wytoczyć ktoś z najbliższych. To samo dotyczy następców prawnych osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej.

Dochodzenie roszczenia o opublikowanie sprostowania wymaga przygotowania pozwu i wniesienia go do właściwego sądu. Potem można jeszcze składać apelację, a później próbować skargi kasacyjnej. [komentarz dodano 19 marca 2017 r.]

Pytania?