Komentarz do art. 285e Ppsa (elementy skargi o stwierdzenie niezgodności)

Spis treści

Art. 285e. § 1. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia powinna zawierać:

1) oznaczenie orzeczenia, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone w całości lub w części;

2) przytoczenie jej podstaw oraz ich uzasadnienie;

3) wskazanie przepisu prawa, z którym zaskarżone orzeczenie jest niezgodne;

4) uprawdopodobnienie wyrządzenia szkody, spowodowanej przez wydanie orzeczenia, którego skarga dotyczy;

5) wykazanie, że wzruszenie zaskarżonego orzeczenia w drodze innych środków prawnych nie było i nie jest możliwe, a ponadto - gdy skargę wniesiono stosując art. 285a § 2 - że występuje wyjątkowy przypadek uzasadniający wniesienie skargi;

6) wniosek o stwierdzenie niezgodności orzeczenia z prawem.

§ 2. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma strony. Do skargi - oprócz jej odpisów dla doręczenia ich stronom i uczestnikom postępowania - dołącza się dwa odpisy przeznaczone do akt Naczelnego Sądu Administracyjnego.

[Zastrzeżenie]

O tym, od jakich orzeczeń wolno wnosić skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia rozstrzyga art. 285a Ppsa.

Art. 285a § 2 wspomniany w par. 1 pkt 5 komentowanego przepisu, przewiduje sytuację, gdy skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia dopuszczalna jest mimo niewykorzystania przez stronę środków prawnych pozwalających na uchylenie albo zmianę orzeczenia wyrządzającego jej szkodę.

"Wymagania przewidziane dla pisma strony" to oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwa stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowa wniosku lub oświadczenia, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników oraz sygnatura akt. Do skargi należy dołączyć jej odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych. Jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który w danej sprawie nie złożył jeszcze pełnomocnictwa lub jego wierzytelnego odpisu, powinien to teraz uczynić.

Uprawdopodobnienie wyrządzenia szkody z pkt. 4 par. 1 to mniej, niż udowodnienie. Innymi słowy, strona nie musi wykazać szkody, wystarczy, że w konkretnej sytuacji wiele wskazuje na to, że mogła ona nastąpić.

Zgodnie z art. 285f Ppsa w razie stwierdzenia niezachowania warunków formalnych określonych w art. 285e § 2 przewodniczący wzywa o poprawienie lub uzupełnienie skargi, natomiast skargę wniesioną z naruszeniem art. 175 par. 1 sąd po prostu odrzuca. [komentarz dodano 14 września 2017 r.]

Pytania?