Art. 4 - Prawo budowlane (prawo zabudowy nieruchomości)

Spis treści

Art. 4. Każdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, jeżeli wykaże prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod warunkiem zgodności zamierzenia budowlanego z przepisami.

[Zastrzeżenie]

Ilekroć w ustawie jest mowa o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. Więcej na ten temat w komentarzu do art. 3 pkt 11 Prawa budowlanego.

Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Wymóg "zgodności zamierzenia budowlanego z przepisami" odnosi się nie tylko do Prawa budowlanego, ale w ogóle do systemu obowiązującego w Polsce prawa. Tytułem przykładu można tu wymienić wymogi ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym czy regulacji dotyczących ochrony środowiska.

Pytania?

Komentarz dodano 9 listopada 2020 r.