Art. 3 pkt 7a Prawa budowlanego (przebudowa)

Spis treści

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

(...) 7a) przebudowie - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego; (...)

[Zastrzeżenie]

"Roboty budowlane" to budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (por. art. 3 pkt 7 Prawa budowlanego). Jak więc widać popełniono tu - nie jedyny zresztą raz w komentowanej ustawie - błąd polegający na definiowaniu tego samego przez to samo (wychodzi bowiem na to, że przebudowa to m.in. przebudowa).

"Obiekt budowlany" to budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. Tak definiuje to pojęcie art. 3 pkt 1 Prawa budowlanego.

Zabieg legislacyjny wykorzystany w komentowanym przepisie to znakomity przykład sformułowania przed ustawodawcę tzw. definicji legalnej. Teoretycznie obowiązuje ona co prawda jedynie w ramach ustawy - Prawo budowlane, w praktyce jej zastosowanie bywa jednak szersze.

Pytania?

Komentarz dodano 5 listopada 2020 r.