Art. 3 pkt 13 Prawa budowlanego (dokumentacja budowy)

Spis treści

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

(...) 13) dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu; (...)

[Zastrzeżenie]

"Budowa" to w rozumieniu komentowanej ustawy wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę tudzież nadbudowę obiektu budowlanego. Tak ujmuje to art. 3 pkt 6 Prawa budowlanego.

"Pozwolenie na budowę" to decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. Więcej na ten temat w komentarzu do art. 3 pkt 12 Prawa budowlanego.

Zabieg legislacyjny wykorzystany w komentowanym przepisie to znakomity przykład sformułowania przed ustawodawcę tzw. definicji legalnej. Teoretycznie obowiązuje ona co prawda jedynie w ramach ustawy - Prawo budowlane, w praktyce jej zastosowanie bywa jednak szersze.

Prowadzenie dokumentacji budowy należy do podstawowych obowiązków kierownika budowy. Dokumentację tę inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu.

Pytania?

Komentarz dodano 9 listopada 2020 r.