Art. 3 pkt 11 Prawa budowlanego (prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane)

Spis treści

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

(...) 11) prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych; (...)

[Zastrzeżenie]

"Roboty budowlane" definiuje ustawa jako budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Więcej na ten temat w komentarzu do art. 3 pkt 7 Prawa budowlanego.

"Ograniczone prawa rzeczowe" to użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipoteka. Tu chodzi o nieruchomość, w grę wchodzą więc tylko niektóre z nich. Przykładowo użytkowanie polega na tym, że rzeczy używa się i pobiera jej pożytki. Mieści się to więc w definicji z art. 3 pkt 11 Prawa budowlanego. Z kolei co do zastawu, Kodeks cywilny stanowi, iż w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można rzecz ruchomą obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia z rzeczy bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela rzeczy, wyjąwszy tych, którym z mocy ustawy przysługuje pierwszeństwo szczególne. Nie jest to więc żadne prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Zabieg legislacyjny wykorzystany w komentowanym przepisie to znakomity przykład sformułowania przed ustawodawcę tzw. definicji legalnej. Teoretycznie obowiązuje ona co prawda jedynie w ramach ustawy - Prawo budowlane, w praktyce jej zastosowanie bywa jednak szersze.

Definicja z art. 3 pkt 11 Prawa budowlanego jest ważna o tyle, że oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę. Pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto takie oświadczenie - pod rygorem odpowiedzialności karnej - złożył.

Pytania?

Komentarz dodano 6 listopada 2020 r.