Art. 3 pkt 1 Prawa budowlanego (obiekt budowlany)

Spis treści

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych; (...)

[Zastrzeżenie]

Definicja budynku potrzebna jest m.in. przy ustalaniu, kiedy budowa możliwa jest bez pozwolenia na budowę (art. 29 Prawa budowlanego) i przy wykładni przepisów o samowoli budowlanej (art. 48 Prawa budowlanego).

Obiekt małej architektury zdefiniowany został w art. 3 pkt 4 Prawa budowlanego.

Zabieg legislacyjny wykorzystany w komentowanym przepisie to znakomity przykład sformułowania przed ustawodawcę tzw. definicji legalnej. Teoretycznie obowiązuje ona co prawda jedynie w ramach ustawy - Prawo budowlane, w praktyce jej zastosowanie bywa jednak szersze.

Pytania?

Komentarz dodano 3 listopada 2020 r.