Art. 92 Kodeksu wykroczeń (niezastosowanie się do znaku drogowego) - komentarz

Spis treści

Art. 92. § 1. Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego,

podlega karze grzywny albo karze nagany.

§ 2. Kto w celu uniknięcia kontroli nie stosuje się do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu,

podlega karze aresztu albo grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

[Zastrzeżenie]

Komentowany przepis dotyczy jednego z wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji. Spośród innych zachowań należących do tej grupy wymieńmy choćby prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu (por. komentarz do art. 87 K.w.).

Por. też stronę poświęconą poszczególnym znakom drogowym.

Kara aresztu albo grzywny to pewnie nie koniec świata, prawdziwym problemem bywa natomiast przewidziane w par. 3 orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów. Kto zakaz złamie, musi liczyć się z karą zdecydowanie surowszą aniżeli ta grożąca za wykroczenia. Za takie zachowanie można pożegnać się z wolnością nawet na kilka lat (zob. komentarz do art. 244 Kodeksu karnego).

Kar grzywny wymierza się w wysokości do 5000 złotych.

ZATARCIE UKARANIA: Ukaranie uważa się za niebyłe po upływie 2 lat od wykonania, darowania lub przedawnienia wykonania kary. Ale uwaga: Jeżeli ukarany przed upływem tego okresu popełnił nowe wykroczenie, za które wymierzono mu karę aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny, ukaranie za oba wykroczenia uważa się za niebyłe po upływie 2 lat od wykonania, darowania albo od przedawnienia wykonania kary za nowe wykroczenie. [komentarz dodano 25 lipca 2018 r.]

Pytania?