Komentarz do art. 18 Kodeksu spółek handlowych

§ 1. Członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem może być tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 2. Nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy.

1. [Zastrzeżenie] Komentowany przepis zakazuje powoływania skazanych do zarządu, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby zostawali oni prokurentami i de facto nadal kierowali działalnością przedsiębiorstwa spółki. Art. 18 par. 2 różni się bowiem od Kodeksu karnego czy Prawa upadłościowego i naprawczego, które ustanawiają zakazy szersze, dotyczące zajmowania określonego stanowiska (art. 39 pkt 2 K.k.) czy pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej (art. 373 P.u.n.). Należy dodać, że rozwiązanie to niekiedy nie zda egzaminu, jak choćby w sytuacji, gdy w zarządzie nie pozostanie nikt. Zgodnie z przepisami, jeżeli osoba prawna nie może prowadzić swoich spraw z braku powołanych do tego organów, sąd ustanawia dla niej kuratora, a ten powinien postarać się niezwłocznie o powołanie owych organów, a w razie potrzeby - o jej likwidację. Decyzję w kwestii warto zatem skonsultować. [komentarz dodano 24 czerwca 2013 r.]

§ 3. Zakaz, o którym mowa w § 2, ustaje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, jednakże nie może zakończyć się wcześniej niż z upływem trzech lat od dnia zakończenia okresu odbywania kary.

ZATARCIE SKAZANIA: Zakaz, o którym mowa w art. 18 K.s.h., ustaje niezależnie od tego, że nie nastąpiło jeszcze zatarcie skazania.

§ 4. W terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku, o którym mowa w § 2, skazany może złożyć wniosek do sądu, który wydał wyrok, o zwolnienie go z zakazu pełnienia funkcji w spółce handlowej lub o skrócenie czasu obowiązywania zakazu. Nie dotyczy to przestępstw popełnionych umyślnie. Sąd rozstrzyga o wniosku, wydając postanowienie.