Art. 193 Ksh (uprawnieni do dywidendy w spółce z o. o.) - komentarz

Spis treści

Art. 193. § 1. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.

§ 2. Umowa spółki może upoważniać zgromadzenie wspólników do określenia dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).

§ 3. Dzień dywidendy wyznacza się w ciągu dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały, o której mowa w art. 191 § 1. Jeżeli uchwała wspólników nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień powzięcia uchwały o podziale zysku.

§ 4. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale wspólników. Jeżeli uchwała wspólników takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana niezwłocznie po dniu dywidendy.

[Zastrzeżenie]

Uprawnieni są tylko wspólnicy, co rodzi cały pakiet trudności tam, gdzie do udziału prawa ma więcej niż jeden podmiot. Klasycznym przykładem jest tu objęcie udziału ze środków objętych wspólnością małżeńską czy w drodze spadkobrania. W prawniczej pisaninie wylano na ten temat morze atramentu, ale do ujednolicenia stanowiska chyba ciągle daleko. Nawet jeśli literalna wykładnia nie pozostawia wątpliwości: w przepisie mowa o wspólniku a nie o osobach trzecich.

"W ciągu dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały" policzyć należy zgodnie z ogólnymi zasadami prawa cywilnego. Termin ten kończy się więc z upływem dnia, który datą odpowiada dniu powzięcia uchwały, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca.

"Uchwała, o której mowa w art. 191 § 1" to uchwała zgromadzenia wspólników o przeznaczeniu do podziału zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego. "Uchwała zgromadzenia wspólników", a nie "uchwała wspólników". Bez odbycia zgromadzenia wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.

Zabieg legislacyjny wykorzystany w par. 2 art. 193 Ksh to znakomity przykład sformułowania przed ustawodawcę tzw. definicji legalnej.

Co do zaskarżania uchwał por. komentarz do art. 249 Ksh.

Dywidendy można dochodzić przed sądem na zasadach ogólnych. Zaczyna się więc od wniesienia pozwu.Co do zasady właściwym jest tu sąd siedziby spółki (zob. wyszukiwarka sądów). Niezadowoleni mają prawo do apelacji, a potem niekiedy także do skargi kasacyjnej tudzież skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

Pytania?

Komentarz dodano 23 października 2020 r.