Art. 44 Kodeksu pracy (odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę) - komentarz

Spis treści

Art. 44. Pracownik może wnieść odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy, o którym mowa w dziale dwunastym.

[Zastrzeżenie]

Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednym ze sposobów jej rozwiązania. Więcej na ten temat m.in. w komentarzu do art. 30 Kodeksu pracy.

Odwołania z art. 44 Kp nie należy mylić z odwołaniem w rozumieniu, jakie nadaje mu prawo administracyjne. Tam chodzi o odwołanie od decyzji. Używanie tego samego pojęcia na określenie różnych instytucji prawnych nie jest oczywiście wygodne dla użytkownika. Tak jednak już się utarło i nic nie wskazuje, aby w najbliższej przyszłości miało się zmienić.

Odwołanie, o którym mowa, wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę. Potem, po rozstrzygnięciu sprawy przez sąd pierwszej instancji, każdej ze stron przysługuje jeszcze apelacja, a niekiedy także skarga kasacyjna. [komentarz dodano 16 lutego 2017 r.]

Kontakt