Art. 7782 Kpc

Pozostałe przepisy Kodeksu postępowania cywilnego

Art. 7782. Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce, o której mowa w art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 711), obejmującemu obowiązek zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, sąd nadaje klauzulę wykonalności przeciwko partnerowi prywatnemu, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, jak również wtedy, gdy jest oczywiste, że egzekucja ta będzie bezskuteczna.

Tutaj dostępny jest tekst jednolity Kodeksu postępowania cywilnego.

Pytania?

Ostatnia aktualizacja: 16 września 2021 r.