Art. 7781 Kpc (tytuł egzekucyjny przeciwko spółce osobowej)

Pozostałe przepisy Kodeksu postępowania cywilnego

Art. 7781. Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce jawnej, spółce partnerskiej, spółce komandytowej lub spółce komandytowo-akcyjnej sąd nadaje klauzulę wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, jak również wtedy, gdy jest oczywiste, że egzekucja ta będzie bezskuteczna. Nie dotyczy to osoby, która w chwili wszczęcia postępowania w sprawie, w której został wydany tytuł egzekucyjny przeciwko spółce, nie była już jej wspólnikiem.

Tutaj dostępny jest tekst jednolity Kodeksu postępowania cywilnego.

Pytania?

Ostatnia aktualizacja: 16 września 2021 r.