Art. 730 Kpc (zabezpieczenie powództwa/roszczenia) - komentarz

Spis treści

Art. 730. § 1. W każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia.

§ 2. Sąd może udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Po uzyskaniu przez uprawnionego tytułu wykonawczego dopuszczalne jest udzielenie zabezpieczenia tylko wtedy, jeżeli ma ono na celu zabezpieczenie roszczenia o świadczenie, którego termin spełnienia jeszcze nie nastąpił.

[Zastrzeżenie]

"Można żądać udzielenia zabezpieczenia" tzn. może tego żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni samo roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia powinien odpowiadać wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego (por. art. 126 Kpc), a nadto zawierać wskazanie sposobu zabezpieczenia (a w sprawach o roszczenie pieniężne także wskazanie sumy zabezpieczenia) oraz uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek. Jeżeli wniosek o udzielenie zabezpieczenia złożono przed wszczęciem postępowania, należy nadto zwięźle przedstawić przedmiot sprawy.

"Sąd polubowny" to sąd nie będący sądem powszechnym, orzekający jednak z mocą równą wyrokowi sądu powszechnego na podstawie umowy stron sporu, zwanej zapisem na sąd polubowny.

Co do zasady zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia. Generalnie chodzi o to, aby wnioskodawca nie spoczął na laurach. Gdyby zabezpieczenie mogło zmierzać do zaspokojenia roszczenia, ten nie byłby motywowany do udziału w dalszym postępowaniu.

Udzielając zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania w sprawie (wytoczeniem powództwa), sąd wyznacza termin, w którym pismo wszczynające postępowanie powinno być wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia. Termin ten nie może przekraczać dwóch tygodni.

Co do zasady do udzielenia zabezpieczenia powództwa właściwy jest sąd, do którego właściwości należy rozpoznanie sprawy w pierwszej instancji. Przy ustalaniu, o który sąd chodzi, przydać się może wyszukiwarka.

Na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia przysługuje zażalenie. Więcej na temat zażalenia na postanowienie w komentarzu do art. 394 Kpc.

Pytania?

Komentarz dodano 9 listopada 2020 r.