Art. 497 Kpc (koszty przy cofnięciu zarzutów)

Pozostałe przepisy Kodeksu postępowania cywilnego

Art. 497. § 1. W przypadku cofnięcia zarzutów sąd stwierdza postanowieniem, że nakaz zapłaty pozostaje w mocy i orzeka o kosztach jak przy cofnięciu pozwu. Przepis art. 203 § 3 stosuje się odpowiednio.

§ 2. W przypadku, o którym mowa w art. 203 § 4, sąd może uznać cofnięcie zarzutów za niedopuszczalne.

Tutaj dostępny jest tekst jednolity Kodeksu postępowania cywilnego.

Pytania?

Ostatnia aktualizacja: 28 września 2021 r.