Art. 416 Kpc (dalsze wznowienie) - komentarz

Spis treści

Art. 416. § 1. Niedopuszczalne jest dalsze wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem wydanym na skutek skargi o wznowienie.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli skarga o wznowienie postępowania została oparta na podstawie wznowienia określonej w art. 4011.

[Zastrzeżenie]

Tekst jednolity ustawy - Kodeks postępowania cywilnego można znaleźć tutaj.

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, że art. 416 k.p.c. podyktowany jest dążnością do utrzymania mocy obowiązującej prawomocnych wyroków i postanowień co do istoty sprawy wydanych w postępowaniu nieprocesowym. Jest to przepis bezwzględny i ani przyczyny nieważności, ani przyczyny restytucyjne nie mogą uzasadniać wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem, wydanym na skutek skargi o wznowienie. "Przyczyny restytucyjne" to termin znaczący tyle, co "powody, o których mowa w art. 403 Kpc".

Jeśli idzie o paragraf drugi, art. 4011 Kpc stanowi, iż można żądać wznowienia postępowania również w wypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie. Jeżeli więc przyczyna wznowienia jest właśnie taka, może do niego dojść więcej niż raz.

Więcej na temat "prawomocnych orzeczeń wydanych na skutek skargi o wznowienie" por. komentarz do art. 512 Kpc.

Zakaz ustanowiony w komentowanym przepisie dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy do wznowienia postępowania w ogóle doszło. Nie ma więc podstaw do zastosowania art. 416 par. 1 Kpc tylko dlatego, że pierwsza skarga została odrzucona przez sąd albo cofnięta przez skarżącego.

Art. 416 Kpc ma odpowiednie zastosowanie w postępowaniu nieprocesowym. Więcej na ten temat por. komentarz do art. 524 Kpc.

W jednej ze spraw strona próbowała przekonać sądy, że zakaz z art. 416 Kpc odnosi się li tylko do postępowania wznowieniowego, a nie wznawianego. Wskórała niewiele. Oto wyimek z uzasadnienia postanowienia Sądu Najwyższego: powód wskazał, między innymi, że jego zdaniem z treści przywołanego przez Sąd Okręgowy przepisu art. 416 § 1 k.p.c. wynika, ze niedopuszczalne jest jedynie dalsze wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem wydanym na skutek skargi o wznowienie. Z przepisu nie wynika zaś jednoznacznie, że przepisy dotyczące postępowania cywilnego zabraniają dalszego wznowienia „pierwotnego” postępowania, gdyż kategoryczny zakaz odnosi się jedynie do postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem wydanym na skutek wznowienia postępowania. (...) Skarżący błędnie interpretuje powyższą regulację.

Wniesienie kolejnej skargi godzącej w zakaz ustanowiony w komentowanym artykule skończy się odrzuceniem tego pisma (por. komentarz do art. 410 Kpc). [komentarz dodano 31 sierpnia 2018 r.]

Mam pytanie