Art. 4161 Kpc (wznowienie a postanowienia) - komentarz

Spis treści

Art. 4161. W sprawie zakończonej prawomocnym wyrokiem mogą być uchylone postanowienia niekończące postępowania w sprawie, jeżeli zostały wydane na podstawie aktu normatywnego uznanego przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą. Przepisy o wznowieniu postępowania stosuje się odpowiednio.

[Zastrzeżenie]

Tekst jednolity ustawy - Kodeks postępowania cywilnego można znaleźć tutaj.

Odpowiednie stosowanie przepisu oznacza, że w zależności od kontekstu stosuje się go wprost, z wynikającymi z sytuacji zmianami albo nie stosuje się w ogóle.

Komentowany przepis jest odpowiednikiem art. 4011 Kpc - z tą oczywiście różnicą, że dotyczy postanowień, podczas gdy tamten odnosi się do wyroków. I tu przypomnijmy więc, iż Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją, zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie oraz zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami.

Art. 416 Kpc ma odpowiednie zastosowanie w postępowaniu nieprocesowym. Więcej na ten temat por. komentarz do art. 524 Kpc. [komentarz dodano 31 sierpnia 2018 r.]

Mam pytanie