Art. 414 Kpc (wstrzymanie wykonania wyroku po skardze o wznowienie) - komentarz

Spis treści

Art. 414. Wniesienie skargi o wznowienie nie tamuje wykonania zaskarżonego wyroku. W razie uprawdopodobnienia, że skarżącemu grozi niepowetowana szkoda, sąd może na wniosek strony wstrzymać wykonanie wyroku, chyba że strona przeciwna złoży odpowiednie zabezpieczenie. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

[Zastrzeżenie]

Tekst jednolity ustawy - Kodeks postępowania cywilnego można znaleźć tutaj.

Uprawdopodobnienie to mniej niż udowodnienie. Z przepisów wynika, że zachowanie szczegółowych przepisów o postępowaniu dowodowym nie jest konieczne, ilekroć ustawa przewiduje uprawdopodobnienie zamiast dowodu. W tym kontekście całkiem ciekawie prezentuje się pogląd Sądu Najwyższego, wedle którego zgodnie z ustalonym w orzecznictwie poglądem, uprawdopodobnienie wyrządzenia szkody przez wydanie wyroku polega na złożeniu przez skarżącego oświadczenia, że szkoda wystąpiła - ze wskazaniem jej rodzaju i rozmiaru – oraz uwiarygodnienie tego oświadczenia przez powołanie i przedstawienie dowodów.

Wniosek o wstrzymanie wykonania wyroku powinien odpowiadać wymogom przewidzianym dla pisma procesowego. Więcej na ten temat w komentarzu do art. 126 Kpc.

Por. podobne, ale nie identyczne rozwiązanie zastosowane w postępowaniu kasacyjnym. Tam w razie wniesienia skargi kasacyjnej, gdyby na skutek wykonania orzeczenia stronie mogła być wyrządzona niepowetowana szkoda, sąd drugiej instancji może wstrzymać wykonanie zaskarżonego orzeczenia do czasu ukończenia postępowania kasacyjnego.

Art. 415 Kpc ma odpowiednie zastosowanie w postępowaniu nieprocesowym. Więcej na ten temat por. komentarz do art. 524 Kpc. [komentarz dodano 31 sierpnia 2018 r.]

Mam pytanie