Art. 413 Kpc (wznowienie a wyłączenie sędziego) - komentarz

Spis treści

Art. 413. Sędzia, którego udziału lub zachowania się w procesie poprzednim dotyczy skarga, wyłączony jest od orzekania w postępowaniu ze skargi o wznowienie.

[Zastrzeżenie]

Tekst jednolity ustawy - Kodeks postępowania cywilnego można znaleźć tutaj.

Jeśli chodzi o fragment "sędzia, którego udziału w procesie poprzednim dotyczy skarga", trzeba tu zajrzeć do komentarza do art. 401 Kpc. To tam bowiem mowa jest o tym, że przesłanką wznowienia postępowania cywilnego jest sytuacja, gdy w składzie sądu uczestniczyła osoba nieuprawniona albo jeżeli orzekał sędzia wyłączony z mocy ustawy. Z kolei wykładnię pojęcia "sędzia, którego zachowania się w procesie poprzednim dotyczy skarga" należy oprzeć na art. 403 Kpc. Natomiast to, co najczęściej leży stronom na wątrobie - że sędzia w ogóle nie słuchała naszych argumentów, że była niemiła i krzyczała, że w innej takiej samej sprawie wydała wcześniej wyrok po myśli mojego przeciwnika, prawie ziewała itd. - w ogóle nie jest komentowanym przepisem objęte :(

Postępowanie wznowieniowe przeprowadzone z naruszeniem art. 413 Kpc jest nieważne. Problem polega na tym, że zgodnie z art. 416 Kpc niedopuszczalne jest dalsze wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem wydanym na skutek skargi o wznowienie.

Art. 413 Kpc ma odpowiednie zastosowanie w postępowaniu nieprocesowym. Więcej na ten temat por. komentarz do art. 524 Kpc. [komentarz dodano 31 sierpnia 2018 r.]

Mam pytanie