Art. 409 Kpc (skarga o wznowienie i wymogi formalne) - komentarz

Spis treści

Art. 409. Skarga o wznowienie powinna czynić zadość warunkom pozwu oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, podstawę wznowienia i jej uzasadnienie, okoliczności stwierdzające zachowanie terminu do wniesienia skargi oraz wniosek o uchylenie lub zmianę zaskarżonego orzeczenia.

[Zastrzeżenie]

Tekst jednolity ustawy - Kodeks postępowania cywilnego można znaleźć tutaj.

Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać: dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna; przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu; informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia. Więcej na temat wymogów formalnych pozwu w komentarzu do art. 187 Kpc.

Oprócz elementów wymienionych w art. 409 Kpc czasem warto pamiętać nadto o wpisaniu do skargi pewnego ważnego wniosku. Więcej na ten temat por. komentarz do art. 415 Kpc.

Można zaskarżyć orzeczenia sądów różnych instancji (por. komentarz do art. 405 Kpc).

"Okoliczności stwierdzające zachowanie terminu do wniesienia skargi" to przede wszystkim te określone w art. 407 Kpc. Pamiętajmy, że termin zakreślony na wniesienie skargi wynosi co do zasady trzy miesiące i generalnie liczy się od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia. Innymi słowy w skardze trzeba opisać, kiedy dowiedzieliśmy się o podstawie wznowienia.

W przypadku braków skargi przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia lub uzupełnienia jej w terminie tygodniowym. Mylne oznaczenie pisma procesowego lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania pismu biegu i rozpoznania go w trybie właściwym.

Art. 409 Kpc ma odpowiednie zastosowanie w postępowaniu nieprocesowym. Więcej na ten temat por. komentarz do art. 524 Kpc.

Co do podstaw wznowienia por. komentarz do art. 401 Kpc, art. 4011 Kpc oraz art. 403 Kpc. [komentarz dodano 1 września 2018 r.]

Mam pytanie