Art. 408 Kpc (ile lat na skargę o wznowienie) - komentarz

Spis treści

Art. 408. Po upływie lat dziesięciu od dnia uprawomocnienia się wyroku nie można żądać wznowienia, z wyjątkiem przypadku, gdy strona była pozbawiona możności działania lub nie była należycie reprezentowana.

[Zastrzeżenie]

Tekst jednolity ustawy - Kodeks postępowania cywilnego można znaleźć tutaj.

Dziesięcioletni termin na domaganie się wznowienia to wynalazek stosunkowo młody. Wprowadziła go do naszego prawa nowelizacja Kpc obowiązująca od lutego 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 187). Wcześniej termin ten był dwukrotnie krótszy i wynosił pięć lat.

Co do aksjologii, Sąd Najwyższy zinterpretował komentowany artykuł tak: W ten sposób wartość, jaką jest niewzruszalność prawomocnego wyroku, znalazła pierwszeństwo przed uprawnieniem do podważenia wyroku wydanego w warunkach uzasadniających wznowienie postępowania.

Art. 408 Kpc ma odpowiednie zastosowanie w postępowaniu nieprocesowym. Więcej na ten temat por. komentarz do art. 524 Kpc.

Co do sytuacji, gdy strona była pozbawiona możności działania lub nie była należycie reprezentowana, skargę o wznowienie można wnieść i po stu latach. Pod warunkiem jednak, że nastąpi to w ciągu trzech miesięcy od dnia, w którym o wyroku dowiedziała się strona, jej organ lub jej przedstawiciel ustawowy (por. komentarz do art. 407 Kpc). [komentarz dodano 1 września 2018 r.]

Mam pytanie