Art. 407 Kpc (termin dla skargi o wznowienie) - komentarz

Spis treści

Art. 407. § 1. Skargę o wznowienie wnosi się w terminie trzymiesięcznym; termin ten liczy się od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia, a gdy podstawą jest pozbawienie możności działania lub brak należytej reprezentacji – od dnia, w którym o wyroku dowiedziała się strona, jej organ lub jej przedstawiciel ustawowy.

§ 2. W sytuacji określonej w art. 4011 skargę o wznowienie wnosi się w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli w chwili wydania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego orzeczenie, o którym mowa w art. 4011, nie było jeszcze prawomocne na skutek wniesienia środka odwoławczego, który został następnie odrzucony, termin biegnie od dnia doręczenia postanowienia o odrzuceniu, a w wypadku wydania go na posiedzeniu jawnym – od dnia ogłoszenia tego postanowienia.

[Zastrzeżenie]

Tekst jednolity ustawy - Kodeks postępowania cywilnego można znaleźć tutaj.

Trzymiesięczny termin kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada dniowi, w którym: strona dowiedziała się o podstawie wznowienia; strona, jej organ lub jej przedstawiciel ustawowy dowiedzieli się o wyroku; weszło w życie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było (co może zdarzyć się w lutym z uwagi na istnienie lat przestępnych) termin kończy się z upływem ostatniego dnia tego miesiąca.

Trzymiesięczny termin może doznać ograniczeń z uwagi na to, że po upływie lat dziesięciu od dnia uprawomocnienia się wyroku w zasadzie nie można żądać wznowienia. Wyjątki to sytuacje, gdy strona była pozbawiona możności działania lub nie była należycie reprezentowana (por. komentarz do art. 408 Kpc).

"Sytuacja określona w art. 4011" to taka, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie.

Art. 407 Kpc ma odpowiednie zastosowanie w postępowaniu nieprocesowym. Więcej na ten temat por. komentarz do art. 524 Kpc.

Środkiem odwoławczym z art. 407 par. 2 Kpc jest apelacja (również - z uwagi na odpowiednie stosowanie art. 524 Kpc w zw. z art. 13 par. 2 Kpc - w postępowaniu nieprocesowym). [komentarz dodano 31 sierpnia 2018 r.]

Mam pytanie