Art. 406 Kpc (odpowiednie stosowanie przepisów do skargi o wznowienie) - komentarz

Spis treści

Art. 406. Do postępowania ze skargi o wznowienie stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, jeżeli przepisy poniższe nie stanowią inaczej.

[Zastrzeżenie]

Tekst jednolity ustawy - Kodeks postępowania cywilnego można znaleźć tutaj.

Odpowiednie stosowanie przepisu oznacza, że w zależności od kontekstu stosuje się go wprost, z wynikającymi z sytuacji zmianami albo nie stosuje się w ogóle.

"Postępowanie ze skargi o wznowienie" to postępowanie dotyczące dopuszczalności wznowienia, natomiast rozciąganie tego pojęcia na samo postępowanie wznowione wydaje się nie znajdować oparcia w art. 406 Kpc. Postępowanie wznowione toczy się według przepisów je regulujących stosowanych wprost. W zależności zatem od tego, na którym etapie postępowanie zostało wznowione, zastosowanie znajdą artykuły odnoszące się do procedury w pierwszej albo w drugiej instancji.

Odpowiednie stosowanie przepisów oznacza, że w zależności od kontekstu należy stosować je wprost, z wynikającymi z odmienności sytuacji zmianami albo nie stosować ich w ogóle. W praktyce wiele jest z tym kłopotów i niespodzianek, bo sporo zależy tu od uznania interpretującego. Dużo ciekawych interpretacji można znaleźć w uzasadnieniach orzeczeń sądów :)

Komentowany artykuł ma odpowiednie zastosowanie w postępowaniu nieprocesowym. Więcej na ten temat por. komentarz do art. 524 Kpc.

Paradoksalnie "przepisy o postępowaniu przed sądem pierwszej instancji" to nie tylko dział II tytułu VI księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego "Postępowanie przed sądami pierwszej instancji" (czyli art. 1831-226 Kpc). W grę wchodzą i inne, jak choćby ogólne przepisy o czynnościach procesowych (art. 125-183 Kpc) czy o orzeczeniach (art. 316-366 Kpc). Nie są natomiast przepisami o postępowaniu przed sądem pierwszej instancji regulacje dotyczące postępowania apelacyjnego (art. 367-391 Kpc), kasacyjnego (art. 3981-39821 Kpc), zażaleniowego (art. 394-398 Kpc), ze skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (art. 4241-42412 Kpc) itd. Te stosuje się do postępowania ze skargi o wznowienie wprost.

W literaturze podnoszony jest problem zastosowania art. 406 Kpc w postępowaniu wznowieniowym toczącym się przed sądem drugiej instancji. Jak tu bowiem stosować wtedy "przepisy o postępowaniu przed sądem pierwszej instancji"? Moim zdaniem da się tu bronić poglądu, że obecna redakcja art. 406 Kpc nie wyklucza zastosowania również przepisów o postępowaniu apelacyjnym - w tym zaś regulacje o postępowaniu przed sądem pierwszej instancji też stosuje się odpowiednio (por. art. 391 Kpc). [komentarz dodano 31 sierpnia 2018 r.]

Mam pytanie