Art. 399 Kpc (wznowienie postępowania cywilnego) - komentarz

Spis treści

Art. 399. § 1. W wypadkach przewidzianych w dziale niniejszym można żądać wznowienia postępowania, które zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

§ 2. Na podstawie określonej w art. 4011 postępowanie może być wznowione również w razie zakończenia go postanowieniem.

[Zastrzeżenie]

Tekst jednolity ustawy - Kodeks postępowania cywilnego można znaleźć tutaj.

"Wypadki przewidziane w dziale niniejszym" to sytuacje, gdy:

1) w składzie sądu uczestniczyła osoba nieuprawniona albo jeżeli orzekał sędzia wyłączony z mocy ustawy, a strona przed uprawomocnieniem się wyroku nie mogła domagać się wyłączenia;

2) strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej albo nie była należycie reprezentowana bądź jeżeli wskutek naruszenia przepisów prawa była pozbawiona możności działania;

3) Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie;

4) wyrok został oparty na dokumencie podrobionym lub przerobionym albo na skazującym wyroku karnym, następnie uchylonym;

5) wyrok został uzyskany za pomocą przestępstwa (co do przestępstw por. komentarz do Kodeksu karnego);

6) doszło późniejszego wykrycia prawomocnego wyroku, dotyczącego tego samego stosunku prawnego, albo wykrycia takich okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu;

7) na treść wyroku miało wpływ postanowienie niekończące postępowania w sprawie, wydane na podstawie aktu normatywnego uznanego przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą, uchylone lub zmienione zgodnie z art. 4161.

Orzeczenie sądu staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy lub inny środek zaskarżenia. Jeżeli zaskarżono tylko część orzeczenia, staje się ono prawomocne w części pozostałej z upływem terminu do zaskarżenia, chyba że sąd drugiej instancji może z urzędu rozpoznać sprawę także w tej części.

Zakończenie procesu postanowieniem wiąże się z odrzuceniem pozwu albo umorzeniem postępowania. Postępowanie takie wznowić można jedynie z tego powodu, że Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego wydano owe postanowienie. To właśnie wynika z art. 4011 Kpc. Natomiast co do postępowania nieprocesowego, z istoty swej kończącego się przecież postanowieniem, zob. nadto komentarz do art. 524 Kpc.

Przyjmuje się, że skargę o wznowienie postępowania można wnieść także od nakazu zapłaty.

Skargi o wznowienie postępowania nie można wnosić "na zapas". Sąd Najwyższy stwierdził kiedyś, iż przepisy kodeksu postępowania cywilnego nie przewidują możliwości "prewencyjnego" wniesienia skargi o wznowienie postępowania przed upływem pięciu lat od uprawomocnienia się wyroku po to, żeby zapobiec upływowi terminu do żądania wznowienia. Od tego czasu termin na wniesienie skargi wydłużono z pięciu do dziesięciu lat, ale istota problemu nie uległa zmianie. [komentarz dodano 31 sierpnia 2018 r.]

Mam pytanie